Reisvoorwaarden

Artikel 1 – Inschrijving en/of totstandkoming reisovereenkomst

1. De reisovereenkomst komt tot stand op de datum van inschrijving en bevestiging voor (van) een reis per brief (datum poststempel telt), fax of e-mail. Bij de inschrijving (bevestiging) worden de persoonsgegevens per reiziger doorgegeven.

2. Vanaf 48 uur na boeking kan de reisovereenkomst alleen nog geannuleerd worden volgens artikel 5 van deze reisvoorwaarden.

3. Een reiziger die een reisovereenkomst aangaat voor meerdere personen, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien.

4. De reiziger is verplicht alle voor de uitvoering van de reis relevante persoonlijke omstandigheden (bijv. leeftijd, handicap, ziekte, vegetarisch etc.) van zichzelf en van personen waarvoor hij/zij een reisovereenkomst aangaat, gelijk met de aanmelding bij Mora-Travel S.A.R.L. kenbaar te maken.

Artikel 2 – Het reisaanbod

1. Het reisaanbod van Mora-Travel S.A.R.L. bestaat uit de genoemde reisroutes, overnachtingen, maaltijden, excursies en reisbegeleiding en eventueel uw vlucht vanaf Europa tot aan Madagascar zoals in uw reisbeschrijving beschreven. Kennelijke fouten in brochures of op de website binden Mora-Travel S.A.R.L. niet.

2. Indien de reiziger, eenmaal ter plekke, wil afwijken van het reisaanbod wat hij/zij geboekt heeft, kan dit alleen als hij/zij dit schriftelijk aan de reisbegeleiding bevestigt en de extra kosten die dit met zich meebrengt voor eigen rekening aanvaardt.


Artikel 3 – Betaling

1. Bij de totstandkoming van de reisovereenkomst verplicht de reiziger zich tot het betalen van de voor de reis vastgestelde prijs, die per persoon in e-mail, fax of brief door Mora-Travel S.A.R.L. is doorgegeven.

2. De reiziger betaalt na ontvangst van de rekening (per post/fax/e-mail) per ommegaande een aanbetaling van 25% van de reissom per persoon. Het restant van de rekening dient uiterlijk 56 dagen voor de aanvangsdatum van de reis in zijn geheel betaald te zijn.

3. Bij totstandkoming van de reisovereenkomst binnen 56 dagen voor de aanvangsdatum van de reis, moet de volledige rekening na ontvangst van de factuur per ommegaande worden voldaan.

4. Bij niet tijdige betaling kan, nadat de reiziger in gebreke is gesteld, de reisovereenkomst door Mora-Travel S.A.R.L. worden opgezegd. Opzegging van de reisovereenkomst als gevolg van niet tijdige betaling wordt gelijkgesteld aan annulering door de reiziger, overeenkomstig artikel 5.


Artikel – 4 Reissom

1.De doorgegeven reissommen omvatten uitsluitend hetgeen in reisbeschrijving of e-mail van Mora-Travel S.A.R.L. is omschreven.

2. De hoogte van de reissommen is gebaseerd op hotel-transportprijzen, koersen van diverse valuta, waaronder de Euro en/of de Amerikaanse dollar, brandstofprijzen, heffingen en belastingen, zoals die bij Mora-Travel bekend waren op 1 maart van het jaar waarin de reisovereenkomst tot stand is gekomen.

Artikel 5 – Wijziging en annulering door de reiziger
(op vliegtickets gelden de annuleringsvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij)

1. De reiziger kan tot 30 dagen voor de vertrekdatum verzoeken om een wijziging van de reisovereenkomst. Indien het verzoek een verandering van vertrekdatum of bestemming betekent, zal Mora-Travel S.A.R.L. er alles aan doen deze wijziging tot stand te brengen, zonder daartoe verplicht te zijn. Elke wijziging kost 15 Euro per persoon, eventueel vermeerderd met alle kosten die voortvloeien uit het tot stand brengen van de wijziging(en).

2. Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk bevestigd te worden. De datum van de poststempel, fax of e-mail geldt als meldingsdatum van de annulering. Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd: tot 60 dagen voor vertrek 15% van de reissom; van 60 dagen tot 31 dagen voor vertrek 30% van de reissom; van 30 dagen tot 15 dagen voor vertrek 50% van de reissom; van 14 dagen tot 8 dagen voor vertrek 75% van de reissom en van 7 dagen tot de dag van vertrek: de gehele reissom.

3. Bij vroegtijdig boeken, wat voor vele reizen echt een voordeel is kan de reis tot 56 dagen voor vertrek kosteloos geannuleerd worden, voor de internationale vluchten hangt het af van de luchtvaartmaatschappij. In geval de reiziger boekt binnen 56 dagen voor vertrek gelden onverminderd de bovenstaande voorwaarden.

4. Mora-Travel S.A.R.L. kan u helaas niet terugbetalen als u uw reis om wat voor reden dan ook voortijdig moet afbreken. Sommige niet gebruikte prestaties kunnen echter eventueel wel terugbetaald worden, als ze ons ook niet (al) in rekening zijn/worden gebracht.

Artikel 6 – Wijziging en annulering door Mora-Travel S.A.R.L.

1. Mora-Travel S.A.R.L. heeft binnen 30 dagen voor vertrek het recht de reisovereenkomst op te zeggen of te wijzigen in geval van overmacht, waaronder o.a. verstaan wordt natuurrampen, extreme weersomstandigheden, schaarste, stakingen, politieke onrust of het niet nakomen van afspraken door vervoersmaatschappijen. Mora-Travel S.A.R.L. kan in deze gevallen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade geleden door de reiziger. Wel is Mora-Travel S.A.R.L. ertoe gehouden zich tot het uiterste in te spannen om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. De wijzigingen kunnen betrekking hebben op de vervoersmaatschappijen, route, het soort transport, accommodatie, tijdstip en plaats van vertrek, terugreis, etc. De reis kan door deze omstandigheden zelfs voortijdig beëindigd worden. De reiziger heeft op de hierboven genoemde gronden geen vordering tot schadevergoeding jegens Mora-Travel S.A.R.L., met uitzondering van het geval waarin de reisduur wordt verkort door het niet nakomen van afspraken door vervoersmaatschappijen.

2. Alle in dit artikel genoemde wijzigingen in de reisovereenkomst en de omstandigheden die daartoe de aanleiding vormden, zullen de reiziger onverwijld worden meegedeeld.

Artikel 7 – Reisduur en -programma

1. De reisduur staat aangegeven in hele dagen. De dag van aankomst en vertrek gelden als hele dagen. De reiziger ontvangt middels een reismap (per post of mail) de informatie met de definitieve data en tijdstippen van aankomst en vertrek.

2. De reisduur kan veranderen, als gevolg van o.m. wijzigingen in dienstregelingen en vluchtschema’s van de luchtvaartmaatschappijen. Mora-Travel S.A.R.L. stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele extra kosten of ongemak die daardoor ontstaan voor de reiziger, dit geldt ook voor annuleringen van vluchten. Wel zal Mora-Travel S.A.R.L. alles in het werk stellen een zo goed mogelijke oplossing voor u te vinden.

3. Tijdens de reizen kunnen zich niet voorziene veranderingen voordoen (op het gebied van overnachting, transport, dienstregelingen van openbaar vervoer, derden). Mora-Travel S.A.R.L. zal er op dat moment alles aan doen u een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief aan te bieden. Wijzigingen in het programma geven geen recht op schadevergoeding of terugbetaling. Daarentegen zal Mora-Travel S.A.R.L. u wel een eventueel verschil in bedrag terugbetalen als hier sprake van is.

4. In speciale gevallen (bijv. overboeking van hotels) reserveren wij ons het recht u een ander hotel van dezelfde categorie aan te bieden. U wordt hierover altijd van tevoren geïnformeerd.


Artikel 8 – Bagage, Paspoort, Visa en Vaccinaties

1. De reiziger is zelf en alleen verantwoordelijk voor zijn reis- en andere documenten die vereist zijn voor het reizen naar Madagascar. Dit zijn een geldig paspoort (nog 6 maanden minimum geldig bij uitreizen uit het land) vergezeld van een visa voor Madagascar. De reiziger is verplicht een gebruikelijke reis- en ongevallenverzekering af te sluiten en bewijzen daarvan bij zich te dragen. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste informatie betreffende vereiste documenten, visa en vaccinaties en kan zich niet beroepen op informatie die Mora-Travel S.A.R.L. heeft verstrekt. Mora-Travel S.A.R.L. heeft geen enkele verantwoordelijkheid door tekortkomingen in reisdocumenten, vaccinaties of het missen van een vlucht, etc.

2. In principe worden de eventuele intercontinentale vliegtickets door Mora-Travel S.A.R.L. uiterlijk 7 dagen voor vertrek toegestuurd, de binnenlandse vluchttickets verstrekken we op Madagascar.

3. In extreme gevallen zullen de vliegtickets op de luchthaven worden overhandigd. Tijdstip en plaats voor het overhandigen van de tickets zal uiterlijk 7 dagen voor vertrek schriftelijk aan de reiziger worden meegedeeld.

4. Indien vliegtickets en/of informatie niet tijdig door de reiziger is ontvangen, dient de reiziger uiterlijk 5 dagen voor vertrek contact met Mora-Travel S.A.R.L. op te nemen.

5. Mora-Travel S.A.R.L. is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.


 
Artikel 9 – “No-show”

1. Als u zich niet aanmeld of te laat bij vertrek van uw vlucht of het begin van uw reis, zal Mora-Travel S.A.R.L. niet meer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor terugbetaling van welke som dan ook.

2. Als u de terugvlucht mist doordat u niet op tijd op het afgesproken punt verscheen, moet u op eigen kosten een alternatief regelen.


 
Artikel 10 – Aansprakelijkheid van Mora-Travel S.A.R.L.

1. Mora-Travel S.A.R.L. is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Onder deze verplichtingen worden mede verstaan de verwachtingen die de reiziger in redelijkheid kon hebben t.o.v. de publicaties en informatie-uitwisselingen van Mora-Travel S.A.R.L., gezien in het licht van de organisatiegraad in Madagascar.

2. Mora-Travel S.A.R.L. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de reiziger, waaronder begrepen de gezondheidsconditie van de reiziger. Mora-Travel S.A.R.L. is verantwoordelijk voor de daden van haar reisbegeleiders/begeleidsters, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden. Mora-Travel S.A.R.L. is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van bezittingen van reizigers in/uit door Mora-Travel S.A.R.L. gehuurde vervoersmiddelen, kamers en dergelijke.

3. De aansprakelijkheid van Mora-Travel S.A.R.L. is uitgesloten voor alle gevallen waarin gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen dekking bieden.

4. De aansprakelijkheid van Mora-Travel S.A.R.L. voor schade als gevolg van derving van reisgenot zal per reiziger nooit meer kunnen bedragen dan de betaalde reissom per reiziger.

5. De aansprakelijkheid in geval van fysiek letsel, dan wel overlijden zal nooit hoger kunnen zijn dan tweemaal de reissom per reiziger.

Artikel 11 – Verplichtingen van de reiziger

1. De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis van Mora-Travel S.A.R.L. en haar vertegenwoordigers en reisbegeleiders op te volgen. De reiziger is zelf aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.

2. Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan hij/zij door de reisorganisator c.q. de reisbegeleider van verdere deelname aan de reis worden uitgesloten. Indien en voor zover de hinder en de last aan de reiziger kunnen worden toegerekend zullen daaruit voortvloeiende kosten voor zijn/haar rekening komen.

3. De verplichting van Mora-Travel S.A.R.L. om de in nood verkerende reiziger hulp aan te bieden en bijstand te verlenen vervalt indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reis-en bagageverzekering inbegrepen S.O.S.-centrale. De reiziger is daarom verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico’s die worden gedekt door de gangbare reis-, ongevallen- en bagageverzekeringen.


Artikel 12 – Klachten

1. Eventuele klachten dienen op de plaats waar de klacht ontstond, zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden ingediend bij de reisbegeleider/ster /chauffeur of zo spoedig mogelijk worden doorgebeld, gefaxed, gemaild of gestuurd naar Mora-Travel S.A.R.L. in Antananarivo. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan de reiziger uiterlijk binnen 30 dagen na terugkeer in zijn land de klacht schriftelijk en met redenen omkleed, indienen.

2. Mora-Travel S.A.R.L. zal z.s.m., maar nooit later dan 30 dagen na ontvangst van de klacht, schriftelijk, reageren.

3. Als de klacht niet tijdig tot tevredenheid van de reiziger wordt opgelost, kan de reiziger zich tot uiterlijk 60 dagen na ontvangst van de reactie van Mora-Travel S.A.R.L. wenden tot de bevoegde rechter van de rechtbank van Antananarivo.


Artikel 13 – Rente en incassokosten

1. De reiziger die niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen jegens Mora-Travel S.A.R.L.
is, onverminderd de bevoegdheid als bedoeld in artikel 3.4 een rente verschuldigd van 1% per maand (gedeelte van een maand daaronder begrepen).

2. Voorts is de reiziger gehouden tot vergoeding van alle kosten, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke kosten ter incasso van de vordering gemaakt, hieronder mede begrepen de kosten van de raadsman van Mora-Travel S.A.R.L.